خریداران گرامی ؛ نیک اندیشان زیر مجموعه ای از فروشگاه فایل سل(دارای نماد اعتماد الکترونیکی وثبت شده در سامانه ساماندهی)می باشد که از بخش پیوندها قابل بررسی می باشد و تمامی محصولات قبل از ارسال مورد بررسی قرار میگیرند لذا شما میتوانید با خیالی آسوده اقدام به خرید با درگاههای امن بانکی نمایید. پس از انجام عملیات خرید علاوه بر امکان دانلود فایل مربوطه به ایمیل شما ارسال می گردد. توجـــــــه : هنگام خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک نمایید تا پرداخت شما تکمیل گردد.مراحل پرداخت را تا مرحله آخر و دریافت کدپیگیری سفارش انجام فرمایید.(توضیحات بیشتر در منوی راهنمای خرید)

خود آموز کاربردی مراحل کلیدی تحقیق روش تحقیق بدون معلم

خود آموز کاربردی مراحل کلیدی تحقیق روش تحقیق بدون معلم

 

نگارنده این سطور معتقد است اعتبار نتاایج هار پاژوهش باا مهاارت پژوهشاگر آن در دو

قسمت آشنایی با محاسبات آماری و سپس مهارت نوشتن پروپوزال ارتباط کاملاً مستقیم دارد.

نتایج تحقیقاتی که توسط محقق ناوارد به مهارت های محاسبات آماری ارائه می شاود از اعتباار

لازم برخوردار نیست؛ زیرا این پژوهشگر از فنون طرح سؤالات مشابه، متضااد، متارادب بارای

سنجش دقت پاسخگو )دروغ یااب ی( در پرسشانامه و ساپس فناون کشا اشاکالات پروپاوزال

نویسی در نرم افازار آمااری مانناد 1 ( SPSS ( آگااه نیسات. توصای و تحلیال او باا اساتداده از

اطلاعات ناقص انجام و ارائه می شود. با طراحی درست است که SPSS قادر اسات اشاکالات

محقق و یا اشکالات پاسخگو را آشکار ساخته و قبل از نتیجه گیری، آن هاا را کشا و ساپس

حذب و یا اصلاح نماید. پرسشنامه های استاندارد به نکاات فنا ی یااد شاده توجاه خااص دارد؛

چنانکه پرسشنامه شخصیت سنجی 2 ( MMPI ( در پایان به پاسخگو می گوید که او چقدر دروغ

گدته و اعتبار نتایج به دسات آماده چقادر اسات . پاس نتاایج واقعای زماانی اسات کاه طاراح

پروپوزال و سؤالات قادر به پیش بینی لازم در طراحی و کش نواقص طرح در مرحله اجرای

آزمایشی باشد. در غیر این صورت محقق ناآشنا با تحلیل آمار مقدماتی نباید انتظار نتایج معتبار

و قابل تعمیم داشته باشد و به همین دلیل است کاه از نتاایج بیشامار پایاان ناماه اساتداد چنادانی

 

نمی شود و اخیراً توصیه می شود که به جای پرسشنامه محقق ساخته از پرسشنامه هاا ی اساتاندارد

 

استداده شود. این راهکار نیز از نتایج معتبری برخوردار نیست؛ زیرا اغلب این ابزار اندازه گیری

 

بومی سازی نشده است

 


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 7,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
1_241744252889989348_413711_3891.zip1.4 MB

بهينه سازي موتور جستجو

بهينه سازي موتور جستجو فرمت ورد 31صفحه اين گزارش رسمي بهينه سازي موتور جستجو را مورد بحث قرار ميدهد. با درك كردن روندهايي در فن آوري و توسعه موتور جستجو, شما ميتوانيد از اين FAQ  جهت طرح كردن يك  راهبرد فني و بازار يابي استفاده كنيد كه ميتواند رتبه- بنديتان را در موتور هاي جستجو بهتر كند ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان